RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Przychodni  Weterynaryjnej “BIAŁOBRZESKA” s.c.  Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski,

 1. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest  Przychodnia Weterynaryjna “BIAŁOBRZESKA” S.C. Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski,  ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania przychodni, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu: bialobrzeska@o2.pl
 3.  Administrator danych osobowych – Przychodnia  Weterynaryjna “BIAŁOBRZESKA” s.c.  Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski, ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przychodni  Weterynaryjnej “BIAŁOBRZESKA” s.c. Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski, ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa.
 6. b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 7. c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. b)    inne podmioty, które działają na podstawie stosownych umów podpisanych z Przychodnią Weterynaryjną “BIAŁOBRZESKA” s.c.  Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski, ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa.
 11.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

 1. f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przychodnia  Weterynaryjna “BIAŁOBRZESKA” S.C. Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski,  ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C.

(Administrator Danych Osobowych)

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide